معرفی

مشخصات فردی

سیدعلی رادفر

نام - نام خانوادگی : سیدعلی   رادفر

پست الکترونیکی : a_radfar@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی هسته ای- پرتو پزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک

مرتبه علمی : مربی

پایه : 1

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387-07-01

سیدعلی رادفر
سیدعلی رادفر

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک
مرتبه علمی :
    مربی
^